امید روح بخش فراحتی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


سمانه مرشد

رئیس هیات مدیره


رحیم خسروشاهی

نائب رئیس هیات مدیره


مریم صدری زاده

خزانه دار و عضو هیات مدیره


بهجت مزینانی

عضو هیات مدیره