علی سپهر

رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی

9151099940


سعید مهدی زاده صفار

نائب رئیس هیات مدیره


سمانه مرشد

دبیر اجرایی کانون


بهروز نادری

عضو هیات مدیره


امید روح بخش فراحتی

بازرس اصلی کانون