اساسنامه  کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی

 

 

فصل اول :

" كليات و اهداف "

ماده 1

نام : کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی تشكلي است صنفي، غيرسياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً کانون ناميده مي شود.

ماده 2

محل : مركز اصلي اين کانون در شهر مشهد واقع است كه در صورت لزوم بنا به درخواست هيأت مديره مي تواند با موافقت وزارت كشور در ساير شهرستانهاي استان شعبه ، دفتر يا نمايندگي داير نمايد.

ماده 3_تابعيت :

اعضاي کانون تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

ماده 4_اهداف:

کانون داراي اهداف زير مي باشد :

 • حمایت از کارشناسان استاندارد به موجب مجموعه وظایف مندرج در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

 • حمایت از کارشناسان استاندارد مطابق با مواد آیین نامه اصلاحی انتخاب کارشناسان استاندارد مصوب 22/07/1393 هیئت وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست.

 • ایجاد زمینهای برای واگذاری بخشی از فعالیت سازمان ملی استاندارد به کارشناسان استاندارد برای افزایش توان اجرایی.

 • بهبود و ارتقای فرهنگ استاندارد در سطح جامعه برای رشد و تعالی ایران اسلامی.

 • مشارکت در آموزش و ترویج، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استاندارد.

 •  ارائه مشاوره جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات بنگاههای اقتصادی به منظور اخذ نشان استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و ادارت تابعه.

 •  همکاری با آزمایشگاهها، شرکتهای آموزشی، بازرسی و سایر مراکز دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد.

 •   همكاري با نهادهاي اجرايي دولتی و غیردواتی، علمي پژوهشي، دانشگاهی و سایر موسسات ملي در راستای حمایت از کارشناسان استاندارد.

 •  ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي، پژوهشي، فني و اجرايي به نهادهاي متقاضي .

 •  ارتقاء سطح علمی و حرفه‌ای کارشناسان استاندارد با برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي، سمینار، همایش، کنگره‌ها و نظایر آن.

 •  انتشار كتاب‌ها، نشريات و مجلات مورد نياز اعضای کانون و توزیع با كسب اجازه از مراجع ذيصلاح.

 •  برگزاري و شركت در جشنواره‌ها، نمايشگاه‌ها، همايش‌ها، و مسابقات حرفه اي با رعايت مقررات قانوني .

 • ساماندهی کلیه فعالیتهای کارشناسان استاندارد با عضویت در کارگاه ها و کمیسیون های بخش دولتی و غیردولنی.

 • تشکیل کارگروههای تخصصی.

 ماده 5

كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نيازبه كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود.

 

 

فصل دوم :

" شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن "

ماده 6

هر فرد حقیقی یا حقوقی كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت کانون در آيد.

1ـ داشتن پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی یا حقوقی در یکی از زمینه های موردتایید سازمان ملی استاندارد ایران

2ـ پذيرفتن مفاد اساسنامه

3ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي

4ـ نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي

5ـ پرداخت حق عضويت 

تبصره 1 : خاتمه عضويت بنا به درخواست فرد ، سلب شرايط و يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي مي باشد.

تبصره 2 : عضویت و حق رای اشخاص حقوقی صرفا به نام شخص دارنده پروانه کارشناس حقیقی بوده و هر عضو حقوقی در مجامع عمومی دارای یک رای می باشد.

 

ماده 7_عضويت:

کانون داراي دو نوع عضو خواهد بود.

1ـ اعضاي اصلي كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند .

2ـ اعضاي افتخاري كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيأت مديره ، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

 

 

 

فصل سوم :

" اركان  "

 

ماده 8

اركان کانون عبارتند از :    الف - مجمع عمومي    ب - هيأت مديره   ج - بازرس( بازرسان )

الف - مجمع عمومي :     

ماده 9

مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري کانون بوده و به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

ماده 10

مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يكبار در اردیبهشت ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت يافتن جلسه حضور نصف به علاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي ، رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد ، جلسه دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هيأت مديره ، بازرس ، يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.

تبصره 1: كليه مجامع عمومي بايد با تأييد و هماهنگي قبلي با وزارت كشور برگزار شوند .

تبصره 2 : در صورتي كه هيأت مديره ، مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر برگزار نكند ، بازرس / بازرسان مكلف است / مكلفند پس از تأييد وزارت كشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور بنمايند.

ماده 11

دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا دعوت نامه كتبي و يا ساير روشهاي اطلاع رساني الكترونيك ( پيامك ، پست الكترونيكي و ... ) صورت مي پذيرد. دعوت براي تشكيل مجمع نوبت اول بايد حداقل 2 هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع صورت پذيرد.

 

ماده 12_ وظايف مجمع عمومي عادي :

 1ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس ( بازرسان )

2ـ استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس(بازرسان )

3ـ تعيين خط مشي كلي کانون

4ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره

5ـ تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه کانون

6ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي کانون 

 

ماده 13_ مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني مندرج در ماده 11 اين اساسنامه، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

1ـ با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس ( بازرسان ) 

2ـ با درخواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلي کانون

تبصره 1 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت يافتن همان شرايط مجمع عمومي عادي را دارد .

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14

در صورتي كه بازرس/بازرسان يا يك سوم اعضاءدرخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را داشته باشند ، موضوع كتباً به رئيس هيأت مديره اطلاع داده خواهد شد ، رئيس هيأت مديره موظف خواهد بود تا حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق اين اساسنامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام كند ، در غيراين صورت بازرس و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت ده روز با تأييد و هماهنگي وزارت كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايد.

 

ماده 15_ وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2ـ بررسي و تصويب انحلال کانون    

3ـ عزل هيأت مديره

 

تبصره 1 : عزل هيأت مديره بنا به درخواست اعضاي اصلي يا بازرس / بازرسان و يا اكثريت اعضاء هيأت مديره با هماهنگي وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.

تبصره 2 : در صورت تصويب عزل دسته جمعي هيأت مديره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيأت مديره جديد اقدام مي نمايد.  

 

ماده 16_ مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر كه از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند، اداره مي شود.

تبصره 1: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئوليت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنظيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت كشور را به عهده دارند.

تبصره 2 : هيأت رئيسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضاء در محل کانون نصب مي نمايد.

 

ب) هيأت مديره

ماده 17

کانون داراي هيئت مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 تا 5  نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1 : شعب کانون با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هيأت مديره اي مركب از 3 نفر كه از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد . اعضاء اين هيأتها طبق دستورالعمل هيئت مديره مركزي فعاليت خواهند نمود . حدنصاب تأسيس شعبه 30 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن ، مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود. 

تبصره 2: جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضاي هيأت مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت كشور ارسال مي نمايند. حدود اختيارات هيأت مديره را آئين نامه مشخص مي نمايد.

تبصره 4: شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 5: در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود. در صورتي كه با ورود اعضاي علي البدل تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره كامل نشود و نيز براي تكميل اعضاي علي البدل مي توان با هماهنگي وزارت كشور و با انجام انتخابات مياندوره اي نسبت به ترميم آن اقدام كرد.

تبصره 6: هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز خواهد بود.

 

ماده 18

مجمع عمومي ، هيأت مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي  دو دوره متوالي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پايان دوره تصدي خود ، انتخابات هيأت مديره جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

 

ماده 19_ هيأت مديره نماينده قانوني کانون بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد :

حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابهاي کانون و پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب بانكي ، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حَكَم ، وكيل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي .

به طور كلي هيأت مديره مي تواند در حوزه وظايف خود اقداماتي را كه ضروري بداند با رعايت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن آنها يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام کانون انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه ، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است. هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع کانون دارا مي باشد.

تبصره 2: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هيأت مديره مي تواند از بين خود يا اعضاي انجمن يك نفر شخص حقيقي را به عنوان مدير عامل انتخاب كرده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد.

مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي گردد. نماينده کانون محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره 4.: هيأت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي کانون تشكيل دهد.

تبصره 5: آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

 

ج: بازرسان       

ماده 20

مجمع عمومي عادي1 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

تبصره 2 : اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و نزديكان سببي و نسبي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

 

ماده 21_ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

1ـ بررسي كليه اسناد واوراق مالي کانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

2ـ مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد کانون براي ارائه به مجمع عمومي.

3ـ ارائه گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومي.

تبصره : گزارش بازرس ( بازرسان ) بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد.

 

ماده 22_ كليه اسناد و مدارك کانون اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيأت مديره جهت بررسي در دسترس بازرس /بازرسان و نمايندگان كميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد.

 

 

فصل چهارم

" بودجه و مواد متفرقه "

ماده 23_ بودجه کانون از طريق جمع آوري هدايا، اعانات ، قبول وصيت ، وقف و نيز حق عضويت اعضاء، تأمين مي شود.

 

ماده 24_ كليه وجوه دريافتي و هزينه هاي کانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: كليه دفاتر مالي کانون در صورت مراجعه مأمورين مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالي کانون منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم مي شود.

تبصره 3: كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي جاري کانون در حساب مخصوصي بنام کانون نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور نگهداري خواهد شد.

 

ماده 25

كليه مدارك ، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي کانون نگهداري مي شود.

مكاتبات رسمي کانون با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب رئيس هيأت مديره و با مهر کانون انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

 

ماده 26

هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاء هيأت مديره و بازرس ( بازرسان ) در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.

تبصره : محل کانون  و اقامتگاه اعضاي هيأت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

 

ماده 27

کانون داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آن پس از تصويب هيأت مديره و مجوز وزارت كشور تهيه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئوليت قانوني دارد.

 

ماده 28

با توجه به اينكه کانون ماهيتاً غيرتجاري مي باشد نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.

 

انحلال :

ماده 29_ در موارد زير کانون منحل مي شود :

1) بنا به رأي مجمع عمومي فوق العاده

2) در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن ، موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غيرممكن باشد.

3) بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه

 

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال کانون ، مجمع عمومي فوق العاده هيأت تصفيه اي را ( حداقل سه نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مي نمايد. اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات با نظارت كميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال و املاك آن به يكي از مراكز مشابه يا عام المنفعه داخل كشور اقدام نمايد. هيأت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال دارد.

 

ماده 31

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و31 ماده و 28 تبصره در اولين نشست اعضاء مجمع عمومي در تاريخ 17/02/1394 به تصويب رسيد. ر6/8