شرح وظایف بخش های ساختاری کانون کارشناسان استاندارد

 

مجمع عمومی:

بالاترین رکن کانون که انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان، تصویب بودجه و تراز مالی و رای به هر نوع برنامه ای که نیاز به برگزاری مجمع عمومی و اخذ رای داشته باشد، را برعهده دارد.

 

هیات مدیره:

اعضای هیات مدیره منتخب، از بین خود اعضای هیات رئیسه(شامل، رئیس، نایب رئیس، خزانه دار) و مدیرعامل را انتخاب می‌کنند. هیات مدیره کانون، سیاست های کلی و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کانون را تدوین نموده و به هیات رئیسه ابلاغ می نماید. هیات مدیره کانون، مدیران هر قسمت مطابق با چارت سازمانی کانون را پس از معرفی توسط رئیس، تایید می کنند. هیات مدیره بر عملکرد هیات رئیسه نظارت دارد و رئیس کانون باید گزارش عملکرد مدیرعامل کانون و سایر بخش ها را حسب درخواست هیات مدیره و در جلسات از پیش تعیین شده برای این منظور، باطلاع هیات مدیره برساند. کلیه تصمیمات کانون که برای کانون، جنبه حقوقی و مالی داشته باشد پیش از اجرا باید به تصویب حداکثری اعضای هیات مدیره برسد. اعضای هیات مدیره ملزم به شرکت در جلسات عادی و فوق العاده هیات مدیره طبق برنامه جلسات می باشند و غیبت بیش از سه جلسه بدون اطلاع قبلی، منجر به حذف عضو از هیات مدیره و جایگزینی عضو علی البدل به جای فرد می گردد.

 

رئیس کانون:

رئیس کانون، مسئول برنامه ریزی و هماهنگی بخش های مختلف سازمان و نظارت بر عملکرد دبیر اجرایی کانون  )مدیرعامل( می باشد. به موجب وظایف اساسنامه ای کانون، کلیه نامه ها و مستندات و مکاتبات درون و برون سازمانی و انتشار مطالب باید به تایید و درصورت لزوم امضای رئیس کانون برسد و در موارد عقد قرارداد یا تفاهم نامه هایی که دارای مسئولیت های مالی و حقوقی برای کانون گردد، نیاز به تصویب هیات مدیره می باشد. رئیس کانون برای شرکت در جلسات با دیگر نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در سطح مدیران کل و اشخاص سیاسی و مذهبی، شخصا شرکت کرده یا مدیرعامل کانون را جهت شرکت در جلسات معرفی می نماید و در سایر موارد، دبیر اجرایی کانون )مدیرعامل( بعنوان نماینده کانون در جلسات حضور می یابد. رئیس کانون، گزارشات دبیر اجرایی درخصوص عملکرد کانون در بخش های مختلف را دریافت و بررسی می کند و دستورات لازم را به دبیرخانه ابلاغ می نماید. رئیس کانون، گزارش عملکرد کانون را بصورت ماهانه و فصلی به دبیرخانه ارایه می نماید. کلیه احکام شغلی، نصب و عزل ها،  باید به امضای رئیس کانون برسد.

 

نائب رئیس کانون:

درصورت عدم حضور رئیس برای مدت معینی که از پیش باطلاع کانون رسیده باشد، کلیه وظایف و مسئولیت های رئیس برعهده نائب رئیس کانون می باشد و وی حق امضا رئیس را از طرف وی داراست. رئیس کانون پیش از عدم حضور، مدت زمان غیبت خود را به نائب رئیس اعلام می نماید و ایشان نیابت کار را عهده دار خواهد بود.

 

 

خرانه دار:

خزانه دار، صورت های مالی را که به تایید رئیس کانون یا نائب رئیس در غیاب وی رسیده است از دبیرخانه کانون (دبیر اجرایی کانون) دریافت نموده و باید مدارک مالی را جهت ارایه به هیات مدیره و مجامع عمومی آماده کند. تمام اسناد تعهدآور مالی نظیر چک های بانکی باید به امضای خزانه دار هم برسد و بدون امضای خزانه دار فاقد اعتبار است. خزانه دار باید صورت هزینه های دبیرخانه کانون را با رئیس کانون، طرح و پیش از امضا و اجازه پرداخت های مربوط به قراردادهای برون سازمانی کانون، مجوز لازم را از هیات رئیسه دریافت نماید. تخلفات مالی با گزارش خزانه دار در جلسات هیات رئیسه طرح می گردد.

 

مدیر روابط عمومی و ارتباطات:

هیات مدیره به پیشنهاد دبیر اجرایی کانون، یک نفر از اعضای عضو کانون دارای تجربه و تخصص در حوزه روابط عمومی و در غیر اینصورت یک نفر کارشناس غیرعضو باتجربه و تخصص لازم را بعنوان مدیر روابط عمومی و ارتباطات انتخاب نموده و حکم وی با امضای رئیس کانون به مدت یکسال به ایشان اعطا می گردد.

مدیر روابط عمومی و ارتباطات زیر نظر دبیر اجرایی کانون فعالیت می نماید و مسئولیت کلیه امورات حوزه روابط عمومی و خدمات رفاهی مانند بارگذاری مطالب بر روی سایت کانون و بروز رسانی مطالب در شبکه های مجازی کانون، آماده سازی مقدمات تدارکاتی برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، جشن ها و جلسات برون سازمانی، اطلاع رسانی فعالیت های کانون به اعضا و ... برعهده دارد.

مدیر روابط عمومی باید با هماهنگی با دبیرخانه و دستور دبیر اجرایی، جلسات عادی و فوق العاده هیات مدیره را از طریق پیامک و شبکه اطلاع رسانی داخلی باطلاع اعضای هیات مدیره برساند.

مدیر روابط عمومی باید با دستور دبیر اجرایی کانون فعالیت نماید. رئیس کانون گزارش عملکرد مدیر روابط عمومی و خدمات رفاهی را در طول فعالیت ایشان بصورت ماهانه از دبیرخانه دریافت و بررسی می نماید و دستورات لازم را به دبیر اجرایی جهت ابلاغ به مدیر روابط عمومی، صادر می کند و پس از سه بار تذکر و سهل انگاری در انجام وظایف از سوی مدیر روابط عمومی، در جلسه با هیات مدیره و تصویب هیات مدیره، نسبت به ادامه کار و تمدید حکم مدیر روابط عمومی و یا عزل وی در هر مقطع کاری اقدام لازم صورت می‌گیرد.

 

مدیرعامل کانون:

چنانچه مدیرعامل عضو هیات مدیره نباشد، هیات مدیره کانون به پیشنهاد رئیس کانون، یک نفر از کارشناسان عضو کانون و با سابقه کافی اجرایی را به عنوان دبیر کانون یا مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل کانون، مسئولیت کلیه امورات اجرایی را برعهده دارد. کنترل بر عملکرد دبیر اجرایی بر عهده رئیس کانون و هیات مدیره، نظارت را عهده دار است. مدیرعامل باید دستورات ابلاغ شده را اجرا و پیگیری نماید و ملزم به ارایه گزارش ماهانه و فصلی به رئیس کانون می باشد.

مدیرعامل، مسئول مستقیم و ناظر بر عملکرد سه مدیریت آموزش، تدوین و نظارت است؛ همچنین باید برنامه برگزاری جلسات هیات مدیره را به مدیر روابط عمومی جهت اطلاع رسانی به اعضای هیات مدیره ابلاغ نماید. همچنین مدیریت بر اطلاع رسانی و نحوه برگزاری مجامع عمومی کانون برعهده مدیرعامل است.

مدیرعلمل به عنوان نماینده کانون حق امضای مدارک و نامه های برون سازمانی کانون را به جز در مواردی که مخاطب نامه اشخاص سیاسی و مذهبی، مدیران و معاونان کل وزارت خانه ها، ادارات کل و نهادها و سازمان های دولتی و حکومتی باشد را داراست و می‌تواند برای انجام امورات اجرایی کانون، در جلسات برون سازمانی کانون در سطح غیر از مدیران و معاونان کل، شرکت نماید و گزارش کار را به رئیس کانون ارایه کند. مدیرعامل قبل از امضای اسنادی که تعهد مالی برای کانون سبب می شود باید مجوز هیات مدیره و دستور رئیس را اخذ کند.

 

 

مدیریت های سه گانه آموزش، تدوین و نظارت:

کانون در سه بخش استاندارد، دارای سه مدیریت می باشد که مدیران هر بخش زیر نظر مدیرعامل کانون فعالیت می کنند. مدیران هر یک از بخش های کانون باید الزاما دارای پروانه کارشناسی استاندارد و عضو کانون باشند.

هر یک از مدیران سه گانه، مسئول امور کارشناسی استاندارد در حوزه مسئولیت خود بوده و پیگیر دستورات ابلاغ شده به وی از طرف مدیرعامل کانون می باشد. مدیرعامل بر این سه مدیریت، کنترل داشته و مدیران هر بخش باید گزارش عملکرد را به دبیر اجرایی ارایه نمایند. مدیران سه گانه با هماهنگی با دبیرخانه می توانند جلسات دوره ای خود را در محل از پیش تعیین شده برگزار کند و صورتجلسات را به دبیرخانه تحویل نمایند. همچنین هیات رئیسه کانون بصورت دوره ای با مدیران سه گانه و مدیرعامل کانون جلسه برگزار می نماید.

مدیرعامل کانون باید مدیران سه بخش را همراه با حکم ایشان که به امضای رئیس کانون رسیده به اداره کل استاندارد و سایر نهادهای مرتبط معرفی نماید.

مدیریت های سه گانه به فعالیت گروه های تخصصی کانون در رشته های مختلف استاندارد نظارت دارد و برنامه های هر بخش را در جلسات مشترک با گروه ها به مدیران گروه های مربوطه ابلاغ می نمایند.

معرفی کارشناسان عضو کانون جهت حضور در جلسات برون سازمانی آموزش، تدوین و ... برعهده مدیران هر بخش است.

 

گروه های تخصصی:

با توجه به وجود 28 رشته تخصصی استاندارد، گروه های تخصصی کانون بسته به تعداد افراد کارشناس و عضو در هر رشته شکل می گیرد و اولویت با رشته های دارای کارشناس بیشتر است. ساختار هر گروه شامل رئیس و اعضای آن است. گروه های تخصصی بصورت دوره ای تشکیل جلسه می دهند و تحت دستورات مدیریت های سه گانه فعالیت می کنند. محل برگزاری جلسات با هماهنگی مدیرعامل کانون تعیین می گردد. گروه های تخصصی درخصوص مسایل و مشکلات حوزه استاندارد در رشته تخصصی فعالیت نموده و گزارش کار را به مدیریت های سه گانه تحویل می دهند تا به دبیر اجرایی جهت بررسی و ارایه به هیات مدیره کانون اقدام لازم صورت پذیرد.

روسای گروه های تخصصی از اعضای کارشناس استاندارد با سابقه حداقل 15 سال در رشته تخصصی خود و ترجیحا از اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد دبیر اجرایی و تایید رئیس کانون انتخاب می شوند. اعضای هر گروه از بین اعضای کانون در هر رشته تخصصی و طی ثبت نام انتخاب می گردند. روسای گروه های تخصصی از طرف مدیرعامل و با حکم رئیس کانون به اداره کل استاندارد و سایر نهادهای مربوطه معرفی می شوند.