ردیفنام و نام خانوادگیموبایلزمینه کارشناسیرشته تخصصشماره پروانهتاریخ صدورتاریخ اعتبار 
1سید هادی بنی هاشمی 9153717487آموزش و ترویج استانداردخودرو و نیرو محرکه22761391/01/201394/01/20
3محمد علی وکیلی فرزقی9153160650نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (1-آسفالت)23791391/01/201394/01/20
5حسین اسماعیل زاده نوغانی 9153223146آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23561391/01/201394/01/20
7محسن محمد تقی زاده9155811674نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (انواع آجرهای رسی، پنل رسی و بلوک های سقفی رسی )10111391/01/201394/01/20
8حسین گنجی9158215233نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (بتن، قطعات بتنی، سنگدانه ها ، موزائسک، بلوک های سیمانی، دیواری و سقفی، ورق ها و لوله های الیاف سیم)23711391/01/201394/01/20
10الهه اسحق فرد9101105607آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23501391/01/201394/01/20
11محمد فصیحی9155214201نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی(1-انواع عایق های حرارتی شامل: پشم هتی معدنی، بلوک ها و صفحات پلیاستایرن و پلی اورتان 2- بتن، قطعات بتنی ،سنگدانه ها،موزاییک ،بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ،ورق ها و لوله های الیاف سیمانی)23651391/01/201394/01/20
17الهه انصاری9155204194نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1- ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 2-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)21951391/01/201394/01/20
26رضا صادقیان9151116742آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22111391/01/201394/01/20
28حسن نخچیان9153164925نظارت بر اجرای استانداردمیکروبیولوژی و بیولوژی (1-مواد غذایی)23251391/01/201394/01/20
30ستار علی روحانی9153519717نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده)21931391/01/201394/01/20
32حماد داوری9155141786نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (اریابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22061391/01/201394/01/20
34مهدی کریم کشته9155430005آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22221391/01/201394/01/20
35حمید تخت فیروز9154192336آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22261391/01/201394/01/20
40معصومه دباغ(915) 5097408آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت23881391/01/201394/01/20
42ملیحه سخاوتی نژاد9153163206آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی)22271391/01/201394/01/20
44مسعود یاوری9155112793آموزش و ترویج استانداردمکانیک و فلز شناسی22651391/01/201394/01/20
45مهرداد دهرآزما9153175174نظارت بر اجرای استاندارد مواد معدنی (کانه های معدنی غیر فلزی شامل: انواع سنگ ها معدنی غیر فلزی، زغال سنگ ها)10201391/01/201394/01/20
55محبوبه حیدریان9155016014آموزش و ترویج استانداردمهندسی پزشکی13171391/01/201394/01/20
61ریحانه وزیری کنگ علیا9156831784آموزش و ترویج استانداردمهندسی پزشکی 13641391/01/201394/01/20
66حسین طلوعی9153144924آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23591391/01/201394/01/20
67سعید صداقتی مقدم9155068682آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی13701391/01/201394/01/20
70حسین گنجی9158215233آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23711391/01/201394/01/20
72محسن محمد تقی زاده9155811674آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی10111391/01/201394/01/20
92سید سعید سجادی9155231453تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه22781391/01/201394/01/20
94امیر فرخنده9159161655 نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (انواع سیستم ها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی الکتریکی)22401391/01/201394/01/20
97سید هادی بنی هاشمی 9153717487تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه22761391/01/201394/01/20
106علیرضا قرائیان مرشد9155138197 نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (کمپوت و کنسرو)23171391/01/201394/01/20
110حسین اسماعیل زاده نوغانی 9153223146تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23561391/01/201394/01/20
114آزاده صنعی9153171964تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 14411391/01/201394/01/20
121محمدرضا سمیعی9151106171تدوین استانداردهای ملیرایانه و فرآوری داده ها22451391/01/201394/01/20
127عاطفه عارفخانی9151500735 نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22281391/01/201394/01/20
130عفت قارویریان9155021993 نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده)22071391/01/201394/01/20
143مهدی میرزائی فرد9158839660تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت21911391/01/201394/01/20
144عاطفه عارفخانی9151500735تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22281391/01/201394/01/20
146مهدی کریم کشته9155430005تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22221391/01/201394/01/20
149منیژه جعفری9158700817تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت21921391/01/201394/01/20
153هادی رفتار علی آبادی9155080998تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت23911391/01/201394/01/20
154فرشید فرخی9153141593تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی22741391/01/201394/01/20
157مسعود یاوری9155112793تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی 22651391/01/201394/01/20
160فرشید فرخی9153141593 نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (1-انواع محصولات تمام و نیمه تمام فلزی و مرتبط با فلزکاری، فرآیندهای متالوژی 2- ماشین آلات صنعتی و پخت نان 3-ظروف تحت فشار)22741391/01/201394/01/20
168علیرضا عبداله زاده9153105628آموزش و ترویج استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها22121391/01/201394/01/20
170ریحانه وزیری کنگ علیا9156831784تدوین استانداردهای ملیمهندسی پزشکی13641391/01/201394/01/20
172سعید صداقتی مقدم9155068682تدوین استانداردهای ملیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی13701391/01/201394/01/20
184حسن نخچیان9153164925تدوین استانداردهای ملیمیکروبیولوژی و بیولوژی 23251391/01/201394/01/20
185فریده هادوی9155142263نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک22371391/01/201394/01/20
187حسین نخعی9155097133نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (1-تجهیزات روشنایی لامپ 2- انواع سیستم ها و لوازم صوتی، تصویری و لوازم برقی خانگی)18251391/01/201394/01/20
190سعید حشمتی9153167323نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (1- انواع سیستم ها و لوازم صوتی، تصویری و لوازم برقی خانگی 2- تعیین معیار مصرف انرژی / تجهیزات-فرآیندها)22411391/01/201394/01/20
192میترا ظریف آقا علیزاده قنادی9155150914نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ (1-بسته بندی های سلولزی و انواع کاغذ و مقوا 2- خمیر کاغذ، لینتر و انواع دستمال کاغذی/ تیشو)22921391/01/201394/01/20
196رویا برهانی9155081505نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ (1-چوب و اوراق فشرده چوبی، روکش چوبی، تخته لایه کفپوش چوبی، چوب و مصنوعات چوبی 2-خمیر کاغذ، لینتر و انواع دستمال کاغذی-تیشو 3- بسته های سلولزی و انواع کاعذ و مقوا)22891391/01/201394/01/20
200رویا برهانی9155081505آموزش و ترویج استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ22891391/01/201394/01/20
205سید هادی بنی هاشمی 9153717487نظارت بر اجرای استانداردخودرو و نیرو محرکه (انواع قطعات مکانیکی خودرو، موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، ریلی، دریائی و مجموعه های گازسوز خودرو)22761391/01/201394/01/20
214آزاده صنعی9153171964نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-خشکبار / میوه ها و سبزی های خشک 2- آلاینده های شیمیایی، فلزات سنگین و دارویی در خوراک دام انسان 3-میوه ها و سبزی های تازه)14411391/01/201394/01/20
216سید سعید سجادی9155231453آموزش و ترویج استانداردخودرو و نیرو محرکه22781391/01/201394/01/20
219معصومه شعیبی شهری9155338708نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-غلات، حبوبات و فرآورده های آن 2- شیر و فرآورده های آن)14471391/01/201394/01/20
223فهیمه جلایی9126947554نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (مواد غذایی آماده ،نیمه آماده بسته بندی شده(غیر کنسروی)و یخ زده 2- خشکبار شامل میوه ها و سبزی های خشک)23191391/01/201394/01/20
227مرجان صالحی 9155033496نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (فرآورده های پلیمری/ لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)23041391/01/201394/01/20
231رضا صادقیان9151116742نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22111391/01/201394/01/20
232محمد امین یعقوبی9155155491آموزش و ترویج استانداردخودرو و نیرو محرکه22811391/01/201394/01/20
234فضل اله جمعه گی9122034167نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه 2-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی 3-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22001391/01/201394/01/20
236محبوبه مبرا گوش9153171099نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها)21991391/01/201394/01/20
237حمید تخت فیروز9154192336نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1- ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 3-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22261391/01/201394/01/20
238مسعود یاوری9155112793نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22651391/01/201394/01/20
245جواد ارمغان 9153143518نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22691391/01/201394/01/20
247محدثه توحیدی9151017181نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22701391/01/201394/01/20
261فهیمه جلایی9126947554تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23191391/01/201394/01/20
264محمد فصیحی9155214201تدوین استانداردهای ملیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23651391/01/201394/01/20
287محمدرضا خرم زادگان9155153725نظارت بر اجرای استاندارد خدمات (1- ایستگاه شارژ سیلندر گاز مایع 2-مراکز خدمات پس از فروش خودرو، بازرسی ادوتری مخازن CNG خودروها، بازرسی ادواری خودروهای CNGسوز)22521391/01/201394/01/20
300حسین نخعی9155097133تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک18251391/01/201394/01/20
308ملیحه سخاوتی نژاد9153163206نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی)22271391/01/201394/01/20
317سعید صداقتی مقدم9155068682نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (1- بتن، قطعات بتنی ،سنگدانه ها، موزاییک، بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ،ورق ها و لوله های الیاف سیم 2-انواع آجرهای رسی، پنل رسی و بلوک های سقفی رسی 3-آسفالت)13701391/01/201394/01/20
323نازنین نظام دوست کزل آبادی9372253243نظارت بر اجرای استانداردمواد معدنی (1-دیرگدازها- نسوزها 2- انواع کاشی، انواع شیشهف چینی آلات)23441391/01/201394/01/20
324حسین طلوعی9153144924نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی(بتن،قطعات بتنی ،سنگدانه ها،موزاییک ،بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ،ورق ها و لوله های الیاف سیم - انواع سیمان مواد افزودنی شیمیایی بتن ، چسب کاشی و گروت ها ،گچ ،آهک -انواع تیرچه ، خرپای تیرچه، پانلهای ساندویچی سبک سه بعدی )23591391/01/201394/01/20
326سعید نصر آبادی 9153113050نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلزشناسی ( انواع آسانسور و بالابر)22481391/01/201394/01/20
337ریحانه وزیری کنگ علیا9156831784نظارت بر اجرای استانداردمهندسی پزشکی (اپتیک)13641391/01/201394/01/20
230مجید پوراکبر9153069510نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها)219696/10/091394/01/2099/1099/10/09
51سپیده صرافان9153104417آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت5791393/06/011396/06/01
53سودابه تبریزي9155163084آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت5911393/06/011396/06/01
56سپیده صرافان9153104417تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت5791393/06/011396/06/01
57سودابه تبریزي9155163084تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت5911393/06/011396/06/01
60سپیده صرافان9153104417نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت
( ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها ،
ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهاي مشاوره
دهنده سیستمهاي مدیریت کیفیت و
زیست محیطی ، ارزیابی تائید صلاحیت
شرکتهاي گواهی کننده )
5791393/06/011396/06/01
62سودابه تبریزي9155163084نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت
( ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهاي
گواهی کننده ، ارزیابی تائید صلاحیت
شرکتهاي مشاوره دهنده سیستمهاي
مدیریت کیفیت و زیست محیطی ،
ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهاي بازرسی
فنی )
5911393/06/011396/06/01
63احمد اسماعیلی شاندیز9155223539آموزش و ترویج استانداردخوراك و فرآورده هاي کشاورزي
6751393/10/151396/10/15
68احمد اسماعیلی شاندیز9155223539نظارت بر اجرای استانداردخوراك و فرآورده هاي کشاورزي
میوه ها و سبزی های تازه - کمپوت و کنسرو - شیر و فرآورده های آن6751393/10/151396/10/15
113محمدرضا کسائیان نائینی9153178865نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (1-تجهیزات روشنایی لامپ 2- انواع سیستم ها و لوازم صوتی، تصویری و لوازم برقی خانگی)22531394/01/201397/01/20
260محمد مجتبایی9151133447تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22211394/01/201397/01/20
289هادی قلی زاده نامقی9151132243 نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (بتن، قطعات بتنی، سنگدانه ها ، موزائسک، بلوک های سیمانی، دیواری و سقفی، ورق ها و لوله های الیاف سیم)23701394/01/201397/01/20
314محمد مجتبایی9151133447نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاهها 2-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 3-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22211394/01/201397/01/20
151علیرضا کتابداری9151196550 نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ (1- بسته بندی های سلولزی و انواع کاغذ و مقوا 2- خمیر کاغذ، لینتر و انواع دستمال کاغذی/ تیشو)22901394/01/311397/01/31
152رضا فیضی9155087821 نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (خوراک دام، طیور و آبزیان)23491397/04/231400/04/23
156علیرضا کتابداری9151196550آموزش و ترویج استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ22901394/01/311397/01/31
165محبوبه موسی الرضائی کفاش9361300545آموزش و ترویج استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ22911394/01/311397/01/31
169عزت توحیدی 9155009099آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23851397/04/231400/04/23
171سیده الهه امین9158606970آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22231394/01/311397/01/31
206روح اله شمقدری 9151109280تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22051394/01/311397/01/31
208رضا سالم9151565020تدوین استانداردهای ملیمهندسی پزشکی 22471394/01/311397/01/31
209فرشاد قندهاری9155036936نظارت بر اجرای استانداردانرژی 1- تعیین معیار مصرف انرژی/تجهیزات-فرآیند)22421 December, 19002 December, 1900
211محبوبه موسی الرضائی کفاش9361300545نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ (1-بسته بندی های سلولزی و انواع کاغذ و مقوا 2- خمیر کاغذ، لینتر و انواع دستمال کاغذی/ تیشو)22911394/01/311397/01/31
221پریسا تفریشی 9153249464نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-کمپوت و کنسرو 2- غلات، حبوبات و فرآورده های آن 3- شیر و فرآورده های آن)23551394/01/311397/01/31
224لیلا بهزادنیا9153521095نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (مواد غذایی آماده ،نیمه آماده بسته بندی شده(غیر کنسروی)و یخ زده -شیر و فرآورده های آن )23131394/01/311397/01/31
235نسرین شهرادفرد9155051665نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-آب معدنی، آب آشامیدنی، آب میوه و سایر نوشیدنی ها 2-غلات، حبوبات و فرآورده های آن 3-خشکبار / میوه ها و سبزی های خشک)23351394/01/311397/01/31
251اعظم وزیری پارسا9153009159نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی)22981394/01/311397/01/31
255رحیمه خوشدل9151254917نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (1-انواع سیمان، مواد افزودنی شیمیایی بتن، چسب کاشی و گروت ها، گچ، آهک 2- انواع عایق های رطوبتی ، قیر)23681394/01/311397/01/31
263رحیمه خوشدل9151254917آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23681394/01/311397/01/31
266فریبا یزدی زاده9155815573تدوین استانداردهای ملیپوشاک و فرآورده های آن23931397/04/231400/04/23
273سونا شعائی9153599463نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-آب معدنی، آب آشامیدنی، آب میوه و سایر نوشیدنی ها 2-غلات، حبوبات و فرآورده های آن 3-خشکبار / میوه ها و سبزی های خشک)23341397/04/231400/04/23
292روح اله شمقدری 9151109280نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1- ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی جوش3-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22051394/01/311397/01/31
302ژیلا گوهری قرایی9155102301تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی22491394/01/311397/01/31
2علی سپهر9151099940آموزش و ترویج استانداردمکانیک و فلز شناسی22631397/04/231400/04/23
4رضا کیانی دوغ آبادی9153043071تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک22361397/04/231400/04/23
9سام حقدادی9155001383تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه22771397/04/231400/04/23
13دیانا درمان9155138861تدوین استانداردهای ملیپوشاک و فراورده های نساجی و الیاف22871397/04/231400/04/23
14سید حامد رضا بهشتی9153127713تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23221397/04/231400/04/23
15سمیه عندلیبیان9352165260تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 23381397/04/231400/04/23
16علی سپهر9151099940تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی22631394/02/311397/02/31
18مهران جلالیان9151101539تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی22711394/02/311397/02/31
19مریم کعبی9151247184نظارت بر اجرای استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها(1-توزین سبک و سنگین 2- کمیت های فیزیکی و مکانیکی/ مابعات، فشار، نیرو و جرم 3- کیمت های دما و رطوبت)22161394/02/311397/02/31
20رضا کیانی دوغ آبادی9153043071نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (1- تجهیزات روشنایی و لامپ)22361394/02/311397/02/31
23سام حقدادی9155001383نظارت بر اجرای استانداردخودرو و نیرو محرکه(انواع قطعات برقی خودرو ، موتور سیکلت ،ماشین آلات راهسازی ،کشاورزی ،ریلی و دریایی و مجموعه های گازسوز خودرو)22771397/04/231400/04/23
25سید حامد رضا بهشتی9153127713نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1- مواد غذایی آماده ،نیمه آماده بسته بندی شده(غیر کنسروی)و یخ زده 2-میوه ها و سبزی های تازه)23221394/02/311397/02/31
27مژگان ابراهیمی9151024911نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی(غلات ،حبوبات و فرآورده های آن)23581394/02/311397/02/31
258سمیه عندلیبیان9352165260آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 23381394/02/311397/02/31
269دیانا درمان9155138861آموزش و ترویج استانداردپوشاک و فراورده های نساجی و الیاف22871394/02/311397/02/31
274سمیه عندلیبیان9352165260 نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-خشکبار / میوه ها و سبزی های خشک 2-چای، قهوه، کاکائو، و فرآورده های آن)23381394/02/311397/02/31
277سعید سمیعی دلوئی9153120039آموزش و ترویج استانداردبرق و الکترونیک22351397/04/231400/04/23
280مهران جلالیان9151101539نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22711394/02/311397/02/31
284جواد فیضی9365317482 نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (افزودنیهای غذایی طبیعی و مصنوعی-آلاینده های شیمیایی ،فلزات سنگین و دارویی در خوراک دام و انسان-آلاینده های بیولوژیکی و سموم قارچی در خوراک دام و انسان)23331394/02/311397/02/31
288سعید سمیعی دلوئی9153120039نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیک (تجهیزات روشنایی و لامپ)22351394/02/311397/02/31
305دیانا درمان9155138861نظارت بر اجرای استاندارد پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف (نخ و الیاف طبیعی(غیردامی) و نخ و الیاف مصنوعی)22871394/02/311397/02/31
29متین عباسی مود9155067039 نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (رنگهای ساختمانی و صنعتی ،چسب و رزین )23001394/03/311397/03/31
37حامد فراجی9155000070آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23301397/04/231400/04/23
38عباس نظری جاغرق9155123931آموزش و ترویج استانداردخوراک و فراورده های کشاورزی23481397/06/241400/06/24
39نسرین بخشعلی9153233065آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22241394/03/311397/03/31
41علی زینالی9151099542آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22181394/03/311397/03/31
50مریم صدری زاده9153237748آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23661394/03/311397/03/31
52سعید مهدی زاده صفار9155117976تدوین استانداردهای ملیاندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها22131394/03/311397/03/31
58مژگان اکبری 9153163809تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23541397/04/231400/04/23
73عباس نظری جاغرق9155123931تدوین استانداردهای ملیخوراک و فراورده های کشاورزی23481394/03/311397/03/31
74سیده معصومه عنایتی9151040655تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر22961394/03/311397/03/31
75علی زینالی9151099542تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22181394/03/311397/03/31
76نسرین بخشعلی9153233065تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22241394/03/311397/03/31
77سعید مهدی زاده صفار9155117976نظارت بر اجرای استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها (1-کمیت های فیزیکی و مکانیکی/ مابعات، فشار، نیرو و جرم 2- کیمت های دما و رطوبت)22131394/03/311397/03/31
78غلامرضا خاکپور9153144435نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (انواع سیم و کابل)22301397/05/271400/05/27
80غلام رضا یاوری9155019962نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ (بسته بندی های سلولوزی و انواع کاغذ و مقوا)22931394/03/311397/03/31
81حامد فراجی(915) 500-0070
نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1- خوراک دام، طیور و آبزیان 2-محصولات ارگانیک،تراریخته)23301397/04/231400/04/23
83فاطمه طوسی9153115700نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-کمپوت و کنسرو 2-شکر، قند و فرآورده های قنادی)23121394/03/311397/03/31
85مصطفی شهیدی9151585315نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی(1-کمپوت و کنسرو 2-شکر و فرآورده های قنادی 3-شیر و فرآورده های آن)23361394/03/311397/03/31
86مژگان اکبری 9153163809نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1-کمپوت و کنسرو 2- غلات، حبوبات و فرآورده های آن 3- شیر و فرآورده های آن)23541397/04/231400/04/23
87سیده معصومه عنایتی9151040655نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر(1-فرآورده های شوینده، ،رایشی و بهداشتی)22961394/03/311397/03/31
91نسرین بخشعلی9153233065نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه 2-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 3-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22241394/03/311397/03/31
259غلام رضا یاوری9155019962آموزش و ترویج استانداردچوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ 22931394/03/311397/03/31
279امین مسلم9155140296نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها)21981394/03/311397/03/31
282مژگان اکبری 9153163809آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23541397/04/231400/04/23
283حمید پرزحمت کش 9155060998نظارت بر اجرای استانداردمواد معدنی (انواع کاشی، انواع شیشه، چینی آلات)23461397/04/231400/04/23
296بابک رکنی معزیان9153116899نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی (1- کمپوت و کنسرو 2- آب معدنی، آب آشامیدنی، آب میوه و سایر نوشیدنی ها)23421394/03/311397/03/31
297مهدی رضائی مروی9155070918نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی (غلات، حبوبات و فرآورده های آن)23141394/03/311397/03/31
298محمد رضا ساربان مقدم9155238057نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه 2-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی 3-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی جوش)22031394/03/311397/03/31
301علی زینالی9151099542نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاهها 2-ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 3-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22181394/03/311397/03/31
309علی نقی فرمانبر9155724410 نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (انواع ماشین های الکتریکی دوار)22441394/03/311397/03/31
338مسعود فولادکار9153117582 نظارت بر اجرای استانداردمواد معدنی (انواع کاشی، انواع شیشه، چینی آلات)23471394/03/311397/03/31
307مجتبی شمقدری9153002107آموزش و ترویج استانداردمکانیک و فلز شناسی22841394/04/311397/04/03
310سمانه صفائی9155001383تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک22331397/05/011400/05/01
311هاشم همت بلند ثانی9159756195تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه 22801394/04/311397/04/03
312سمانه صفائی9155001383نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (1- انواع سیم و کابل 2- انواع سیستم ها و لوازم صوتی، تصویری و لوازم برقی خانگی 3- تعیین معیار مصرف انرژی / تجهیزات-فرآیندها))22331397/05/011400/05/01
313سید ایمان پیش بین9153107957نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (تعیین معیار مصرف انرژی / تجهیزات - فرآیندها)22601394/04/031397/04/03
93هاشم همت بلند ثانی9159756195آموزش و ترویج استانداردخودرو و نیرو محرکه22801394/04/311397/04/31
100هاشم همت بلند ثانی9159756195نظارت بر اجرای استانداردخودرو و نیرو محرکه (انواع قطعات مکانیکی خودرو، موتور سیکلت، ماشیت آلات راهسازی، کشاورزی، ریلی، دریائی و مجموعه های گازسوز خودرو)22801394/04/311397/04/31
101مجتبی شمقدری9153002107نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (1-انواع محصولات تمام و نیمه تمام فلزی و مرتبط با فلزکاری، فرآیندهای متالوژی 2- جوش و جوشکاری، خوردگی و آلیاژ 3-ظروف تحت فشار)22841394/04/311397/04/31
102هادی طالبی9155110161تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت (ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها)22081394/05/101397/05/10
103هادی طالبی9155110161نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها)22081394/05/101397/05/10
104ثریا اکبر زاده9151130970آموزش و ترویج استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر23071397/06/011400/06/01
105غلام رضا نوفرستی9153141912آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت23831397/06/011400/06/01
107مجتبی هادیان9155000796تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22091394/05/311397/05/31
109رزالین میلانی9151024842نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1- افرودنی های غذایی / طبیعی و مصنوعی 2- خشکبار/ میوه ها و سبزی های خشک)23161397/06/011400/06/01
316پرستو کریمی فر9153015116نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (میوه ها و سبزی های تازه)23391397/06/241400/06/24
319ثریا اکبر زاده9151130970نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر(1- مواد آلی و معدنی، مایعات خنک کننده موتور و مایعات ترمز)23071397/06/011400/06/01
321غلام رضا نوفرستی9153141912نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت(1-ارزیابی تأیید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)23831397/06/011400/06/01
330مجتبی هادیان9155000796نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها)22091394/05/311397/05/31
117مسعود مهرجردی9153017835تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23571394/06/311397/06/31
118سعید نایب حسن آبادی9151104379نظارت بر اجرای استانداردخودرو و نیرو محرکه (انواع قطعات مکانیکی خودرو، موتور سیکلت، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، ریلی، دریایی و مجموعه های گازسوز خودرو)22791394/06/311397/06/31
119سعید آدینه 9153177584نظارت بر اجرای استانداردمواد معدنی (انواع کاشی، انواع شیشه، چینی آلات)23451394/06/311397/06/31
122محمدرضا زیبائی9151594745نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت ( ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی جوش)22021394/06/311397/06/31
256مهران قاسم پور9151104379تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه 22791394/06/311397/06/31
262مسعود مهرجردی9153017835آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی23571394/06/311397/06/31
333محمدرضا زیبائی9151594745آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت 22021394/06/311397/06/31
335سعید نایب حسن آبادی9151104379آموزش و ترویج استانداردخودرو و نیرو محرکه 22791394/06/311397/06/31
126امیر صدیقی9155128935آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی37431394/07/081397/07/08
128امیر صدیقی9155128935تدوین استانداردهای ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی37431394/07/081397/07/08
129مهران علیمردانی9151172305نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیکتجهیزات روشنایی و لامپ37391394/07/081397/07/08
131اعظم داوری9155061048نظارت بر اجرای استانداردچوب و فرآورده های چوبی ، سلولزی و کاغذبسته بندی های سلولزی و انواع کاغذ و مقوا37411394/07/081397/07/08
315رویا بهشتی9155177844نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیآب معدنی ، آب آشامیدنی ، آبمیوه و سایر نوشیدنی ها37371394/07/081397/07/08
325رضا جلوه9155001179نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیآب معدنی ، آب آشامیدنی ، آبمیوه و سایر نوشیدنی ها37401394/07/081397/07/08
328حسینعلی طالبی9155168129نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسیصنایع حرارتی و برودتی - ظروف تحت فشار37381397/08/301400/08/30
329محمد علی ایمانی9366092120نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسیصنایع حرارتی و برودتی37421397/08/301400/08/30
344امیر صدیقی9155128935نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانیبتن ، قطعات بتنی ، سنگدانه ها ، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ، ورق ها و لوله های الیاف سیمانی37431394/07/081397/07/08
136مینو قوام نصیری9155053264آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی37641397/08/301400/08/30
137مریم ظریف پور حسینعلی یزدی9151102610آموزش و ترویج استانداردمکانیک و فلز شناسی23901394/08/131397/08/13
138جواد صمدی9151113759آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی37511397/09/241400/09/24
150حمیدرضا روحی9159523715تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک37631394/08/131397/08/13
159مینو قوام نصیری9155053264تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی37641397/08/301400/08/30
162جواد صمدی9151113759تدوین استانداردهای ملیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی37511397/09/241400/09/24
163حمیدرضا روحی9159523715نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیکانواع سیم و کابل37631394/08/131397/08/13
164مینو قوام نصیری9155053264نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیشکر ، قند و فرآورده های قنادی37641397/08/301400/08/30
166جواد صمدی9151113759نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانیبتن ، قطعات بتنی ، سنگدانه ها ، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ، ورق ها و لوله های الیاف سیمانی-قیر و آسفالت-انواع عایق های رطوبتی37511397/09/241400/09/24
322بیتا وزیر زاده9153159982تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی37911397/09/241400/09/24
327بیتا وزیر زاده9153159982نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیافزودنی های غذایی طبیعی و مصنوعی37911397/09/241400/09/24
332تکتم منافی قرابائی9151252614نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیشکر ، قند و فرآورده های قنادی37901394/09/171400/09/17
177فریدون هاشم آبادی9155139223نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیکانواع وسایل قطع و وصل برای فرآورده کلید - پریز و سرپیچ لامپ38281397/10/241400/10/24
178فرناز غنی زاده ماهانی9133412821نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیغلات ، حبوبات و فرآورده های آن برای فرآورده آرد گندم38321394/10/231397/10/23
179سمانه گازرانی9151244883نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیافزودنی های غذایی طبیعی و مصنوعی برای فرآورده زعفران38311394/10/231397/10/23
180محمد بزم آراء9153139516نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیشیر و فرآورده های آن38271394/10/231397/10/23
181رضا سازگاری9151517025نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسیصنایع حرارتی و برودتی برای فرآورده آبگرمکن گاز سوز مخزن دار و برقی برای مصارف خانگی ، بخاری گازسوز بدون دودکش ، آبگرمکن های نفتی و کولرهای آبی (تبخیری)مستقیم38301394/10/231397/10/23
183اباصلت مرادی16009151045نظارت بر اجرای استانداردمواد معدنیانواع کاشی ، شیشه ، چینی آلات برای فرآورده شیشه ایمنی ساختمانی آبدیده حرارتی ، شیشه ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمائی خانگی و شیشه ای دوجداره و چند جداره38291394/10/231397/10/23
334سمانه گازرانی9151244883آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی38311394/10/231397/10/23
341سمانه گازرانی9151244883تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی38311394/10/231397/10/23
342محمد بزم آراء9153139516تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی38271394/10/231397/10/23
348رضا سازگاری9151517025تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی38301394/10/231397/10/23
186نجمه ارحمی 9154435560آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت23841394/11/171397/11/17
189شهره میرزایینظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیآرد گندم38681394/11/171397/11/17
198نفیسه نخعی مجرد9155075288نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیپنیر موزارلا ، پنیر پیتزای پروسس38671394/11/171397/11/17
199صادق ابراهیمی9369382648نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزینوشیدنی گازدار مالت ، نوشیدنی بدون گاز میوه ای ، دوغ بدون گاز گرمادیده38701394/11/171397/11/17
257امیر هاشم زاده سعادت9155239101تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک38661394/11/171397/11/17
265امیر هاشم زاده سعادت9155239101نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیکانواع سیم و کابل38661394/11/171397/11/17
268شهره سرگزی موخر9156912565نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزیبسته بندی چای ، زعفران ، برنج ، حبوبات ، سماق ، آرد گندم ، آرد برنج ، پودر کیک ، پودر سوخاری ، قند و شکر و جو پرک و جو38691394/11/171397/11/17
201غلامحسین ظهوری9155091142تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر38831394/12/021397/12/02
202غلامحسین ظهوری9155091142نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمرفرآورده های پلیمری ، لاستیک ، پلاستیک و کامپوزیت - رنگ های ساختمانی و صنعتی ، چسب و رزین38831394/12/021397/12/02
203هدا پیروی 9158806440آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22101395/01/281398/01/28
204علیرضا فکور جنتی9155080970آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23801395/01/281398/01/28
207مهران قاسم پور9153145552تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک22581395/01/281398/01/28
210سید محمد علی رضوی9360371382نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی 1- شیر و فراورده های آن -2- افزودنی های غذایی(طبیعی و مصنوعی)-3- غلات ، حبوبات و فراورده های ان39011395/01/281398/01/28
212سید محمد علی رضوی9360371382تدوین استاندارد ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 39011395/01/281398/01/28
213سید محمد علی رضوی9360371382آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 39011395/01/281398/01/28
278اکرم حاجی نیا بایگی9153318700تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر23921395/01/281398/01/28
281حسین پوراصغر خمامی9155154581نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (انواع سیستم ها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی الکتریکی)22391395/01/281398/01/28
303هدا پیروی 9158806440نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1- ارزیابی تایید صلاحیت شرکتهای گواهی کننده 2-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22101395/01/281398/01/28
215سید محسن برادران هاشمی 9155239101نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (تجهیزات روشنایی و لامپ)22341395/02/081398/02/08
217رقیه گلپری شاندیز9151027176نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (خوراک دام، طیور و آبزیان)23411395/02/081398/02/08
218علیرضا اکبری اوغاز9153251768نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (مواد غذایی آماد ه، نیمه آماده بسته بندی شده (غیر کنسروی) و یخ زده 2-شیر و فرآورده های ،ن 3خوراک دام، طیور و آبزیان)23211395/02/081398/02/08
225جواد محمد صادقی9151803833نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی)22041395/02/081398/02/08
228مسعود شیرازیان9153118016نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (1-انواع محصولات تمام و نیمه تمام فلزی و مرتبط با فلز کاری ،فرآیندهای متالوژی 2-جوش و جوشکاری و آلیاژها 3-ظروف تحت فشار22851395/02/081398/02/08
229عنایت اله دزیانی9153112715نظارت بر اجرای استاندارد خودرو و نیرو محرکه(انواع قطعات برقی خودرو ، موتور سیکلت ،ماشین آلات راهسازی ،کشاورزی ،ریلی و دریایی)22821395/02/081398/02/08
272سید محسن برادران هاشمی 9155239101آموزش و ترویج استانداردبرق و الکترونیک22341395/02/081398/02/08
304محمدهادی سیدی9155022599نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت (1-ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ،2-رزیابی تایید صلاحیت شرکتهای مشاور سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی)22201395/02/081398/02/08
331رقیه گلپری شاندیز9151027176آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 23411395/02/081398/02/08
339محمدهادی سیدی9155022599آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22201395/02/081398/02/08
340عنایت اله دزیانی9153112715تدوین استانداردهای ملیخودرو و نیرو محرکه22821395/02/081398/02/08
345علیرضا اکبری اوغاز9153251768تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 23211395/02/081398/02/08
294سیدابوالفضل احمدی9155130097نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (جوش و جوشکاری ،خوردگی و آلیاژها)22681395/10/221398/10/22
466روشن منتظریان9155325474نظارت بر اجرای استانداردساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی سیمان پرتلند43191396/12/051399/12/05
69امین کریمی9153152378 نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (تعیین معیار مصرف انرژی / تجهیزات - فرآیندها)22611396/12/071399/12/07
71هما عزیزی9155106897 نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی)23091397/01/211400/01/21
99بهجت مزینانی9155053317تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر22971397/01/211400/01/21
108فرشته بابازاده9151246014تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر23031397/01/211400/01/21
111حمیدرضا سعیدی9151174498تدوین استانداردهای ملیمدیریت کیفیت22191397/01/211400/01/21
112ناهید چاچی9151097767تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی 22721397/01/211400/01/21
116یاسمین گنجه9155106641نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (شکر، قند و فرآورده های قنادی)23531397/01/211400/01/21
123معصومه السادات حجازی9153167724نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (افزودنی های غذایی / طبیعی و مصنوعی)23371397/01/211400/01/21
124فرشته بابازاده9151246014نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (1- فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی 2-مواد آلی و معدنی، مایعات خنک کننده موتور و مایعات ترمز)23031397/01/211400/01/21
132بهجت مزینانی9155053317نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر(فرآورده های شوینده، آرایشی و بهداشتی)22971397/01/211400/01/21
133نوشین شاپور9155105117نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر (فرآورده های شوینده ،آرایشی و بهداشتی )23081397/01/211400/01/21
135ناهید چاچی9151097767نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22721397/01/211400/01/21
148امیر رضازاده هروی9354300184نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر (رنگهای ساختمانی و صنعتی ،چسب و رزین )23011397/01/211400/01/21
193معصومه السادات حجازی9153167724تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23371397/01/211400/01/21
295فرشته بابازاده9151246014آموزش و ترویج استانداردصنایع شیمیایی و پلیمر23031397/01/211400/01/21
299حمیدرضا سعیدی9151174498آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت22191397/01/211400/01/21
306الهام چوگانیان9155211883آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت23861397/02/151400/02//15
88علیرضا کاشمری -اعتضاد راد9155201529 نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (1-انواع آسانسور و بالابر 2-صنایع حرارتی و برودتی 3-ظروف تحت فشار)22661397/02/151400/02/15
95سید رضا تازه بهار9153101788آموزش و ترویج استانداردمواد معدنی23821397/02/151400/02/15
96هادی قلی زاده نامقی9151132243آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی23701397/02/151400/02/15
98محمدرضا کسائیان نائینی9153178865تدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک22531397/02/151400/02/15
115زهرا مبرا9155066759نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1- افزودنی های غذایی / طبیعی و مصنوعی 2-خشکبار / میوه ها و سبزی های خشک 3-آلاینده های بیولوژیکی و سموم قارچی در خوراک دام و انسان)23151397/02/151400/02/15
139رضا آباده9151102261نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (1- بتن، قطعات بتنی ،سنگدانه ها، موزاییک، بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ،ورق ها و لوله های الیاف سیم 2-انواع آجرهای رسی، پنل رسی و بلوک های سقفی رسی 3-آسفالت)23771397/02/151400/02/15
141زهره سپهری فر9153515616نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی (1-کمپوت و کنسرو 2- شیر و فرآورده های آن 3- گوشت و فراورده های آن)23281397/02/151400/02/15
145رضا سراج9153024259نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر(1-فرآورده های پلیمری / لاستیک، پلاستیک و کامپ.زیت 2-آبکاری و آنالیز فلزات)23111397/02/151400/02/15
147سیدحسین سادات نجفی9153046682نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر(1- فرآورده های پلیمری / لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)22941397/02/151400/02/15
191پریسا تفریشی 9153249464تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23551397/02/151400/02/15
194مریم نیازی9153015505تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 23431397/02/151400/02/15
195اعظم وزیری پارسا9153009159تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر22981397/02/151400/02/15
248نسرین اسعدی یاساقی9155820171نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (1- کمپوت و کنسرو 2-آب معدنی، آب آشامیدنی، آب میوه و سایر نوشیدنی ها 3- شیر و فراورده های آن)23311397/02/151400/02/15
253ژیلا گوهری قرایی9155102301نظارت بر اجرای استانداردمکانیک و فلز شناسی (صنایع حرارتی و برودتی)22491397/02/151400/02/15
366ابراهیم حسینی(915) 117-9047نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیک7101397/02/151400/02/15
440عزیز اله نژاد علی9153146438نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی آلاینده های شیمیایی، فلزات سنگین و دارویی در خوراک دام و انسان-میوه ها و سبزی های تازه - آب معدنی، آب آشامیدنی، آب میوه و سایر نوشیدنی ها36361397/02/151400/02/15
467فرزانه براتی9155259437نظارت بر اجرای استانداردساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی عایق رطوبتی43421397/02/151400/02/15
12جواد فیضی9365317482تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی23331397/03/011400/03/01
59بابک رکنی معزیان9153116899تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 23421397/04/011400/04/01
411محمد حسین ابوالبشری9151135732نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیصنایع حرارتی وبرودتی-ماشین آلات صنعتی وپخت نان- تعیین معیار مصرف انرژی حرارتی شامل تجهیزات و فرآیند93693/03/2095/03/20
412محمد حسین ابوالبشری9151135732تدوین استانداردهای ملی مکانیک وفلزشناسی93693/03/2095/03/20
413محمد حسین ابوالبشری9151135732آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی93693/03/2095/03/20
414مسعود طهانی9153176294تدوین استانداردهای ملی مکانیک وفلزشناسی93993/03/2095/03/20
415مسعود طهانی9153176294آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی93993/03/2095/03/20
416فرج اله شهریاری احمدی9153156817تدوین استانداردهای ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی 92293/03/2095/03/20
428پرویز رضوانی مقدم9153179085نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی محصولات ارگانیک-میوه ها و سبزی های تازه94193/03/2095/03/20
429پرویز رضوانی مقدم9153179085تدوین استانداردهای ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی 94193/03/2195/03/21
430پرویز رضوانی مقدم9153179085آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 94193/03/2295/03/22
33مهدی رضائی فریمانی9153071638نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیماشین آلات صنعتی وپخت نان316192/04/3195/04/31
54زکیه اقبالی9358196462نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیانواع عایق های رطوبتی317392/04/3195/04/31
79مسعود دلیری9155127705نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی1-بتن ،قطعات بتنی ، سنگدانه ها، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری وسقفی، ورق ها لوله های الیاف سیم 2- انواع تیرچه ، خرپای تیرچه ، پانلهای ساندویچی سبک سه بعدی 3- قیر وآسفالت 313492/04/3195/04/31
89مهشید جلیلی9153058040نظارت بر اجرای استانداردمیکروبیولوژی وبیولوژیوسایل سترون پزشکی315392/04/3195/04/31
120غلامرضا یاوری9155019962نظارت بر اجرای استاندارد چوب وفرآورده های چوبی سلولزی وکاغذ2293.0192/04/3195/04/31
134علیرضا روحانی9155103387نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی شیر وفرآورده های آن316592/04/3195/04/31
167مهران قائمی بافقی9153031879نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی 318092/04/3195/04/31
173مهران قائمی بافقی9153031879نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی 318092/04/3195/04/31
174مهران قائمی بافقی9153031879نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی 1- شیر وفرآورده های آن 2- گوشت وفرآورده های آن 3- خوراک دام ، طیور وآبزیان 318092/04/3195/04/31
175جواد نبی پور9153770625نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی خوراک دام طیور و آبزیان312692/04/3195/04/31
220محمد حسین شاطرزاده یزدی9151205345نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمر316792/04/3195/04/31
233وحید بهادری نوغانی9155111380آموزش وترویج استانداردمدیریت کیفیت318492/04/3195/04/31
239حسین بختیاری9155041016آموزش وترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی314392/04/3195/04/31
240حسین بختیاری9155041016تدوین استاندارد ملیمکانیک وفلزشناسی314392/04/3195/04/31
244احسان جاویدیان9151140127نظارت بر اجرای استانداردساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی قیر وآسفالت315492/04/3195/04/31
246مریم فرجاد9153144345نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده های پلیمری ، لاستیک پلاستیک وکامپوزیت312292/04/3195/04/31
250محمدرضا ساربان مقدم9155238057نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت2203.0192/04/3195/04/31
252محمد برزکار9153204663نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی وپلیمررنگ های ساختمانی وصنعتی ، چسب ورزین313992/04/3195/04/31
293الهه رحیمی زارعی9155574585نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده های پلیمری ، لاستیک پلاستیک وکامپوزیت316692/04/3195/04/31
318مهدی امیرابادی زاده9155008867نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیتارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها 317992/04/3195/04/31
320وحید بهادری نوغانی9155111380نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت1- ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش 318492/04/3195/04/31
336عباس سیفی پور(915) 522-4306نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیانواع محصولات تمام ونیمه تمام فلزی و مرتبط با فلز کاری ، فرآیند متالورژی31761392/04/3195/04/31
343محسن جلالی طلب9153218051نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت1- ارزیابی وتائید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی 317092/04/3195/04/31
347فهیمه خورشیدی9155097966نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیتارزیابی وتائید صلاحیت آزمایشگاه ها313792/04/3195/04/31
372علیرضا عقدائی9151511856نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانواع آسانسور وبالابر317792/04/3195/04/31
375یحیی کارگذارشهری9155055389نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت1-ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های مشاوردهنده سیستم های مدیریت کیفیت وزیست محیطی316492/04/3195/04/31
380محمد حسین سبزیکار یزدی9153057798نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانواع آسانسور وبالابر316892/04/3195/04/31
395علی مسلمان زاده9151024548نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیبتن ،قطعات بتنی ، سنگدانه ها، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری وسقفی، ورق ها لوله های الیاف سیم314992/04/3195/04/31
396مجتبی صادقیان9155130325نظارت بر اجرای استاندارد 1-ماشین آلات صنعتی وپخت نان 2- ظروف تحت فشار 316292/04/3195/04/31
399ابوالقاسم سادات طالقانی9151670561نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیماشین آلات صنعتی وپخت نان317192/04/3195/04/31
401عباس سیفی پور9155224306نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانواع محصولات تمام ونیمه تمام فلزی و مرتبط با فلز کاری ، فرآیند متالورژی317692/04/3195/04/31
433حامد فرهادمنش 9155515490نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت350792/04/3195/04/31
419محسن کاهانی9151114045نظارت بر اجرای استاندارد رایانه و فرآوری داده هاانواع رایانه و تجهیزات ذخیره سازی و انتقال داده 96692/05/0595/05/05
420محسن کاهانی9151114045تدوین استانداردهای ملی رایانه و فرآوری داده ها96692/05/0595/05/05
421محسن کاهانی9151114045آموزش و ترویج استانداردرایانه و فرآوری داده ها96692/05/0595/05/05
422محمود نقیب زاده9153137641نظارت بر اجرای استاندارد رایانه و فرآوری داده هاانواع رایانه و تجهیزات ذخیره سازی و انتقال داده 96892/05/0595/05/05
423محمود نقیب زاده9153137641تدوین استانداردهای ملی رایانه و فرآوری داده ها96892/05/0595/05/05
424محمود نقیب زاده9153137641آموزش و ترویج استانداردرایانه و فرآوری داده ها96892/05/0595/05/05
431محمد مظلوم خراسانی9153156702تدوین استانداردهای ملی خدمات96992/05/0595/05/05
432محمد مظلوم خراسانی9153156702آموزش و ترویج استانداردخدمات96992/05/0595/05/05
458سید محمود موسوینظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده ای شوینده، آرایش و بهداشتی-فرآورده های پلیمری شامل لاستیک پلاستیک و کامپوزیت - کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، کیفیت خاک95992/05/0595/05/05
459سید محمود موسویتدوین استانداردهای ملی صنایع شیمیایی وپلیمر95992/05/0595/05/05
460سید محمود موسویآموزش و ترویج استانداردصنایع شیمیایی وپلیمر95992/05/0595/05/05
461محمود فرزانه گرد9155100204نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیصنایع حرارتی وبرودتی-انواع آسانسور و بالابر- تعیین معیار مصرف انرژی حرارتی شامل تجهیزات و فرآیند98892/06/0495/06/04
462محمود فرزانه گرد9155100204تدوین استانداردهای ملی مکانیک وفلزشناسی98892/06/0495/06/04
463محمود فرزانه گرد9155100204آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی98892/06/0495/06/04
417خلیل مافی نژاد9151111686آموزش و ترویج استانداردبرق و الکترونیک352892/08/0895/08/08
418خلیل مافی نژاد9151111686تدوین استانداردهای ملی برق و الکترونیک352892/08/0895/08/08
425محمد جواد مغربی9151185823نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانواع آسانسور وبالابر-صنابع حرارتی و برودتی-ظروف تحت فشار353292/11/0295/11/02
426محمد جواد مغربی9151185823تدوین استانداردهای ملی مکانیک وفلزشناسی353292/11/0295/11/02
427محمد جواد مغربی9151185823آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی353292/11/0295/11/02
437جواد ابوالفضلی اصفهانی9358185400نظارت بر اجرای استاندارد انرژیتعیین معیار مصرف انرژی حرارتی تجهیزات - فرایند ها35849305/1396/05/13
438جواد ابوالفضلی اصفهانی9358185400تدوین استانداردهای ملی انرژی35849305/1396/05/13
439جواد ابوالفضلی اصفهانی9358185400آموزش و ترویج استانداردانرژی35849305/1396/05/13
443محمود ذکائی9155164743نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی آلاینده های شیمیایی، فلزات سنگین و دارویی در خوراک دام و انسان-خشکبار - میوه ها و سبزی های تازه - 359393/05/1396/05/13
444محمود ذکائی9155164743آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 359393/05/1396/05/13
454علی پیروی9154162958نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیکانواع سیم و کابل - انواع وسایل قطع و وصل - انواع سیستم ها و تجهیزات تولید انتقال انرژی الکتریکی358393/05/1396/05/13
455علی پیروی9154162958تدوین استانداردهای ملی برق و الکترونیک358393/05/1396/05/13
456علی پیروی9154162958آموزش و ترویج استانداردبرق و الکترونیک358393/05/1396/05/13
445غلامرضا لشکری پورنظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیبتن ،قطعات بتنی ، سنگدانه ها، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری وسقفی، ورق ها لوله های الیاف سیم-انواع آجرهای رسی - انواع سیمان ، گچ، آهک361193/08/2696/08/26
446غلامرضا لشکری پورتدوین استانداردهای ملی مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی361193/08/2696/08/26
447غلامرضا لشکری پورآموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی361193/08/2696/08/26
448محمد غفوری9151135752نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیبتن ،قطعات بتنی ، سنگدانه ها، موزائیک ، بلوک های سیمانی دیواری وسقفی، ورق ها لوله های الیاف سیم-انواع آجرهای رسی - انواع سیمان ، گچ، آهک361093/08/2696/08/26
449محمد غفوری9151135752تدوین استانداردهای ملی مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی361093/08/2696/08/26
450محمد غفوری9151135752آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی361093/08/2696/08/26
451موسی شربت دارنظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت1-ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی-ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهای مشاوره دهنده سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی 361393/08/2696/08/26
452موسی شربت دارتدوین استانداردهای ملی مدیریت کیفیت361393/08/2696/08/26
453موسی شربت دارآموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت361393/08/2696/08/26
457مرتضی خادمی درح9153156497تدوین استانداردهای ملی برق و الکترونیک361293/08/2696/08/26
441عزیز اله نژاد علی9153146438تدوین استانداردهای ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی 36361397/02/241400/02/24
442عزیز اله نژاد علی9153146438آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 36361397/02/241400/02/24
434جواد بهار آرا9151145434نظارت بر اجرای استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژیمواد غذایی- مواد و محصولات آرایشی و بهداشتی-وسایل سترون پزشکی377594/09/1697/09/16
435جواد بهار آرا9151145434تدوین استانداردهای ملی میکروبیولوژی و بیولوژی377594/09/1697/09/16
436جواد بهار آرا9151145434آموزش و ترویج استانداردمیکروبیولوژی و بیولوژی377594/09/1697/09/16
356شهره شیرزائی9151240884نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی آرد گندم386894/11/1797/11/17
362امیر رضا هاشم زاده سعادت9155239101تدوین استاندارد ملیبرق و الکترونیک386694/11/1797/11/17
369جواد حسن زاده گوجی9151015595نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیگچ ساختمانی و اندود گچی لایه نازک387194/11/1797/11/17
377جواد حسن زاده گوجی9151015595تدوین استاندارد ملیمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی387194/11/1797/11/17
393امیر رضا هاشم زاده سعادت9155239101نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیکسیم و کابل386694/11/1797/11/17
378محمدحسین حداد خداپرست9151109976نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی شکر ، قند و فرآورده های قنادی-غلات -گوشت394595/03/2498/03/24
387بی بی زهرا ولی الهی 9153008478نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی انواع کمپوت -کنسو غیر گوشتی-کنسو رب گوجه فرنگی و انواع مربا396095/03/2498/03/24
388محمدحسین حداد خداپرست9151109976تدوین استاندارد ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 394595/03/2598/03/25
352محمدحسین حداد خداپرست9151109976آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 394595/03/2698/03/26
286مرتضی بهشتی مشهدی9155585279نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده های پلیمری ، لاستیک پلاستیک وکامپوزیت312495/04/3198/04/31
351مژده وطن خواه9155119526تدوین استاندارد ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 314895/04/3198/04/31
353مژده وطن خواه9155119526نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی روغن وچربی های خوراکی314895/04/3198/04/31
354محمد علی جندقی میبدی9155000926آموزش وترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی317895/04/3198/04/31
355امیر صمدی9123471201نظارت بر اجرای استاندارد ساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی انواع آجرهای رسی ، وبلوک های سقفی رسی315195/04/3198/04/31
357بهناز رمضانپور9155103640آموزش وترویج استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی315695/04/3198/04/31
358هدا لاری9153044542نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمررنگ های ساختمانی وصنعتی ، چسب ورزین315595/04/3198/04/31
359ژینوس مبشروزیری9155058498نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمررنگ های ساختمانی وصنعتی ، چسب ورزین315795/04/3198/04/31
360حمید رضا سعیدی9151174498نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت1- ارزیابی وتائید صلاحیت آزمایشگاه 2-ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی 3- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی 2219.0195/04/3198/04/31
363محمد مجتبائی9151133447آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت2221.0195/04/3198/04/31
364افسانه مرادی افتاده9155138718تدوین استاندارد ملیمدیریت کیفیت318195/04/3198/04/31
365افسانه مرادی افتاده9155138718آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت318195/04/3198/04/31
367افسانه مرادی افتاده9155138718نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت1- ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی318195/04/3198/04/31
374الهه حلاج نیا9151081621نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک انواع سیم وکابل312395/04/3198/04/31
376افسانه محمد حسینی9155097638تدوین استاندارد ملیمدیریت کیفیت349895/04/3198/04/31
379نرجس ابوالفضلی9368280903نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو317595/04/3198/04/31
382معصومه اکرمی مقدم9153000957نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو313695/04/3198/04/31
383مژده پودینه9151096209نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی شیر وفرآورده های آن313195/04/3198/04/31
384لیلا بیاتی9155170479نظارت بر اجرای استانداردصنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده های شوینده ، آرایشی و بهداشتی313295/04/3198/04/31
385امید روح بخش فراحتی9155128230نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت1-ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های بازرسی فنی 2- ارزیابی وتائید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش 316395/04/3198/04/31
386مریم کرکچی9367028587نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانیانواع عایق رطوبتی317395/04/3198/04/31
389بهناز رمضانپور9155103640نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیانواع عایق های رطوبتی315695/04/3198/04/31
390افسانه محمد حسینی9155097638نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت349895/04/3198/04/31
392اکرم کمره9361333502نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیماشین آلات صنعتی وپخت نان318395/04/3198/04/31
397امیر رضا هیهات9153139058تدوین استاندارد ملیمکانیک وفلزشناسی314495/04/3198/04/31
398امیر رضا هیهات9153139058نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیانواع محصولات تمام ونیمه تمام فلزی و مرتبط با فلز کاری ، فرآیند متالوژی 2- جوش و جوش کاری314495/04/3198/04/31
402عذرا مرادی9355842963نظارت بر اجرای استاندارد پوشاک وفرآورده های نساجی والیاففرش وکفپوش نساجی315895/04/3198/04/31
403هاله علوی نژاد9155072118تدوین استاندارد ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی 312195/04/3198/04/31
404محبوبه نوری9151050211نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو316995/04/3198/04/31
249علیرضا مهدی بیک9153130500نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمرفرآورده های پلیمری ، لاستیک پلاستیک وکامپوزیت312795/05/3198/05/31
275فریبا یزدی زاده9155815573نظارت بر اجرای استاندارد پوشاک وفرآورده های نساجی والیاف1- نخ والیاف طبیعی غیر دامی ونخ والیاف مصنوعی 2- فرش وکفپوش نساجی 3- رنگ ومواد تکمیلی نساجی و چرم2393.0195/05/3198/05/31
276علیرضا مهدی بیک9153130500آموزش و ترویج استاندرادصنایع شیمیایی وپلیمر312795/05/3198/05/31
386حسین پوراعتماد9155762203نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیانگ فلزات گرانبها314695/05/3198/05/31
405شیلا شریفی9153068019نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت1-ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش 315295/05/3198/05/31
361سمانه مرشد9155224573نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت1- ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تایید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی 318295/06/1098/06/10
362شادی سپهی9153201983نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیتارزیابی تائید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت وزیست محیطی 350095/06/1098/06/10
369طاهره عدالتی سرایانی 9153173066نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی (غلات، حبوبات و فرآورده های آن)317495/06/1098/06/10
406طاهره عدالتی سرایانی9153173066نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی غلات ، حبوبات وفرآورده های آن317495/06/1098/06/10
407غلام رضا تقی زاده کمالی9155018125نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیتارزیابی وتائید صلاحیت آزمایشگاه ها314295/06/1098/06/10
182الهام ندائی فرخد9155141345آموزش و ترویج استانداردرایانه وفرآوری داده ها314195/06/3198/06/31
363محمدامین یعقوبی9155155491نظارت بر اجرای استاندارد خودرو نیرومحرکه انواع قطعات مکانیکی خودرو، موتور سیکلت ، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، ریلی ، دریایی و مجموعه های گازسوز2281.0195/06/3198/06/31
350مسعود شیرازیان9153118016تدوین استانداردهای ملیمکانیک وفلزشناسی2285.0195/07/3098/07/30
366مسعود شیرازیان9153118016آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی2285.0195/07/3098/07/30
290مریم صدری زاده9153237748نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (انواع عایق های رطوبتی، قیر)236695/08/1598/08/15
391بهروز نادری9155176547نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانگ فلزات گرانبها316095/08/1598/08/15
408مریم صدری زاده9153237748تدوین استانداردهای ملیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی236695/08/1598/08/15
125آمنه محمدی9151199002نظارت بر اجرای استاندارد خدماتسردخانه های مواد غذایی317295/09/1598/09/15
161لیلا زرتاش9153037564نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی خوراک دام طیور و آبزیان312095/09/1598/09/15
242مجیدافشاری9156016012نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 1-کمپوت وکنسرو 2- شیر وفرآورده های آن314095/09/1598/09/15
243نسترن جلیلی9155074015نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی روغن وچربی های خوراکی312595/09/1598/09/15
370لادن سعادت خباز9353315934نظارت بر اجرای استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی و الیافپنبه هیدروفیل401195/09/1798/09/17
371ندا عباسی9357637526نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمرانواع رنگ ساختمانی و صنعتی401295/09/1798/09/17
372حسین الهیارگوش9151217523نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیکسیم و کابل401395/09/1798/09/17
385 حسین الهیارگوشتدوین استانداردهای ملیبرق و الکترونیک401395/09/1798/09/17
48آیلا حضرت حسینی9155012894آموزش و ترویج استانداردمواد معدنی238795/09/2498/09/24
197مجید ثقه الاسلامی9155106536آموزش و ترویج استانداردبرق و الکترونیک223295/09/2498/09/24
47سیدابوالفضل احمدی9155130097آموزش و ترویج استانداردمکانیک و فلز شناسی226895/10/2298/10/22
142محبوبه ابراهیم زاده ازقدی9151022152تدوین استانداردهای ملیصنایع شیمیایی و پلیمر229995/10/2298/10/22
155سیدابوالفضل احمدی9155130097تدوین استانداردهای ملیمکانیک و فلز شناسی226895/10/2298/10/22
188مرضیه صادقی راد9010628229نظارت بر اجرای استانداردبرق و الکترونیک (انواع سیم و کابل)225995/10/2298/10/22
254علیرضا خیابانی تنها9156433364نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیتارزیابی وتائید صلاحیت آزمایشگاه ها313395/10/2298/10/22
271مریم کعبی91512447184تدوین استانداردهای ملیاندازه شناسی ، اوزان ومقیاس ها2216.0195/10/2298/10/22
349مهران شفیعی9151107333نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیصنایع حرارتی وبرودتی314595/10/2298/10/22
368وحیدرضا عباسی مود9153014727نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسی312995/10/2298/10/22
370وحیدرضا عباسی مود9153014727نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسی312995/10/2298/10/22
371وحیدرضا عباسی مود9153014727نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیصنایع حرارتی وبرودتی312995/10/2298/10/22
373هادی رفتار علی آبادی9155080998نظارت بر اجرای استاندارد صنایع شیمیایی وپلیمر1- لوله الیاف شیشه آبرسانی- فاضلاب ثقلی-فاضلاب صنعتی تحت فشار239195/10/2298/10/22
374علی فقیه9151587658نظارت بر اجرای استاندارد برق و الکترونیک1- چراغ ها- چراغ های نصب ثابت برای استفاده عمومی410995/10/2298/10/22
375مهدی طهوریان وحید مزدور9155144603نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو410795/10/2298/10/22
376مهدی طهوریان وحید مزدور9155144603تدوین استانداردهای ملیخوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو410795/10/2298/10/22
377حسن صدرنیا9156207528تدوین استانداردهای ملیانرژی 409495/10/2298/10/22
378حسن صدرنیا9156207528آموزش و ترویج استانداردانرژی 409495/10/2298/10/22
379مریم نیک سیرت 9155621219نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیانواع عایق رطوبتی410895/10/2298/10/22
380زهره اسکندری شورابی9153754606نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیسنگدانه بتن411095/10/2298/10/22
381آذر کیانی نژاد9155083283نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیت1-ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده 2- ارزیابی وتائید صلاحیت شرکت های مشاوردهنده سیستم های مدیریت کیفیت وزیست محیطی 312895/10/2298/10/22
381زهره اسکندری شورابی9153754606آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی411095/10/2298/10/22
382محمد مقیمان 9155162261آموزش و ترویج استانداردمکانیک وفلزشناسی94095/10/2298/10/22
383محمد مقیمان 9155162261نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیصنایع حرارتی و برودتی- ظروف تحت فشار94095/10/2298/10/22
384محمد مقیمان 9155162261تدوین استانداردهای ملیمکانیک وفلزشناسی94095/10/2298/10/22
400محمدتقی مهذب رحیم زاده9155124716نظارت بر اجرای استاندارد مدیریت کیفیتا- ارزیابی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها 2- ارزیابی تائید صلاحیت شرکت های گواهی کننده 3- ارزیابی تایید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی 314795/10/2298/10/22
64عباس برازنده شیروان9151843106آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی239895/11/1698/11/16
346عباس برازنده شیروان9151843106نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (انواع مواد افزودنی شیمایی بتن، چسب کاشی و گروت ها، گچ، آهک)239895/11/1698/11/16
385شهنار عدالت جمیلی9155140352نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مکمل ویتامینی و معدنی خوراک دام و طیور414595/11/1698/11/16
386نسترن بلوریان 9155048410نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیبتن آماده414695/11/1698/11/16
387آزاده خواجه پور9153178814نظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی کمپوت وکنسرو414795/11/1698/11/16
388پریسا طاهری9151016798آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 415895/12/0798/12/07
389ابراهیم ایزدی دربندی9153216237آموزش و ترویج استانداردکودها و سموم415795/12/0798/12/07
24فرخ السادات کلالی9155051781نظارت بر اجرای استانداردصنایع سیمیائی و پلیمر-( فرآورده هاي پلیمري شامل لاستیک ،پلاستیک و کامپوزیت ، موادآلی و معدنی،14596/02/2299/02/22
36محمد حسین هادوي9155018006نظارت بر اجرای استانداردمدیریت کیفیت
( ارزیابی تائید صلاحیت آزمایشگاهها ،
ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهاي بازرسی
فنی ، ارزیابی تائید صلاحیت شرکتهاي
مشاوره دهنده سیستمهاي مدیریت
کیفیت و زیست محیطی )
56696/02/2299/02/22
82مسعود مدیریان9355012164نظارت بر اجرای استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها
( کمیت هاي فیزیکی و مکانیکی شامل
مایعات، فشار ، نیرو و جرم ، کمیت هاي
دما و رطوبت ، کمیت هاي الکتریکی )
57296/02/2299/02/22
387غلامعلی فرزی9373537388آموزش و ترویج استانداردصنایع شیمیایی وپلیمر418296/02/2299/02/22
388محمد علی ثانی کاخکی9155120457آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 418196/02/2299/02/22
389سعید طریقی9151050560آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 418096/02/2299/02/22
390رضا قربانی9155194368آموزش و ترویج استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی 417996/02/2299/02/22
6علی جعفری9151115914نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (آنواع سیمان، مواد افزودنی شیمیایی بتن، چسب کاشی و گروت ها، گچ، آهک)237396/02/3099/02/30
21محمد حسین رنگی9151162769نظارت بر اجرای استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها
( کمیت هاي دما و رطوبت ، توزین سبک
و سنگین ، کمیت هاي فیزیکی و
مکانیکی شامل مابعات، فشار ، نیرو و
جرم)
62596/02/3099/02/30
409محمد حسین رنگی9151162769آموزش و ترویج استاندارداندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها62596/02/3099/02/30
410محمد حسین رنگی9151162769تدوین استانداردهای ملی اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها62596/02/3099/02/30
365رحیم خسرو شاهی9151154505تدوین استاندارد ملیپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف49796/04/1799/04/17
366رحیم خسرو شاهی9151154505آموزش و ترویج استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف49796/04/1799/04/17
366مهدیه مقرینظارت بر اجرای استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی بسته بندی و درجه بندی زعفران 422996/04/1799/04/17
367محمد حسین عباسپور فردآموزش و ترویج استانداردانرژی422296/04/1799/04/17
367رحیم خسرو شاهی9151154505نظارت بر اجرای استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاففرش و کفپوش نساجی-منسوجات و کالاهای ساخته شده نساجی-رنگ و مواد تکمیلی نساجی و چرم 49796/04/1799/04/17
368حسین یغمایی مقدم 9153119629نظارت بر اجرای استاندارد رایانه و فرآوری داده هاانواع رایانه و تجهیزات ذخیره سازی و انتقال داده 422396/04/1799/04/17
369حسین یغمایی مقدم آموزش و ترویج استانداردرایانه و فرآوری داده ها422396/04/1799/04/17
370حسین یغمایی مقدم تدوین استاندارد ملیرایانه و فرآوری داده ها422396/04/1799/04/17
371علیرضا کیوانی9151131256نظارت بر اجرای استاندارد بسته بندیفیلم ها و ظروف بسته بندی پلاستیکی یک یا چند لایه -بسته های فلزی و پوششهای مورد مصرف آن -بسته بندی شیشه ای11796/04/1799/04/17
372علیرضا کیوانی9151131256آموزش و ترویج استانداردبسته بندی11796/04/1799/04/17
373علیرضا کیوانی9151131256تدوین استاندارد ملیبسته بندی11796/04/1799/04/17
43سارا اسلامی حسن ابادی9155249551نظارت بر اجرای استانداردمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانیانواع عایق های رطوبتی313096/05/2199/05/21
241سارا اسلامی حسن ابادی9155249551تدوین استاندارد ملیمهندسی ساختمان ومصلح وفرآورده های ساختمانی313096/05/2199/05/21
22محمد اسماعیل حیدری9153073457نظارت بر اجرای استانداردمکانیک وفلزشناسیتعیین معیار مصرف انرژی حرارتی تجهیزات - فرایند ها313596/08/2099/08/20
31ملیحه صداقت سلطان آبادی9361342844آموزش و ترویج استانداردمدیریت کیفیت238996/08/2099/08/20
49حمید خوش نیت9153215979نظارت بر اجرای استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی (1- بتن، قطعات بتنی ،سنگدانه ها،موزاییک ،بلوک های سیمانی دیواری و سقفی ،ورق ها و لوله های الیاف سیم 2-انواع آجرهای رسی، پنل رسی و بلوک های سقفی رسی 3- انواع تیرچه، خرپای تیرچه، پانلهای ساندویچی سبک سه بعدی)239696/08/2099/08/20
176حمید خوش نیت9153215979تدوین استانداردهای ملیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی239696/08/2099/08/20
222قنبرعلی محمدی9153524779نظارت بر اجرای استانداردخوراک و فرآورده های کشاورزی (غلات، حبوبات و فرآورده های آن)234096/08/2099/08/20
267سبیکه جوینی پور9155510430تدوین استانداردهای ملیمیکروبیولوژی و بیولوژی232696/08/2099/08/20
291حمید خوش نیت9153215979آموزش و ترویج استانداردمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی239696/08/2099/08/20
394یونس نجف نیا9155584266نظارت بر اجرای استاندارد مکانیک وفلزشناسیانواع آسانسور وبالابر313896/08/2099/08/20
464مسعود اصغریا ن رضایی9155173652نظارت براجرای استانداردمکانیک وفلز شناسیصنایع حرارتی وبرودتی-انواع آسانسور و بالابر- تماشین آلات پخت نان430796/10/0999/10/09
465رضا رضایی فرد9155076078نظارت براجرای استانداردساختمان ومصالح وفرآورده های ساختمانی بتن آماده430396/10/0999/10/09
65احمد اسماعیلی شاندیز9155223539تدوین استانداردهای ملیخوراك و فرآورده هاي کشاورزي
67596/10/1699/10/16
66سعیده کدخدائینظارت براجرای استاندارد خوراک وفرآورده های کشاورزیقند کله وقند کله شکسته شده 43551397/04/231400/04/23
اعظم مهدی نیانظارت بر اجرای ااستانداردمدیریت کیفیتارزیابی تائید صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریت کیفیت وزیست محیطی 18681397/02/151400/02/15
ام البنین مرادیان 9365371204نظارت براجرای استانداردچوب وفرآورده های چوبی سلولزی وکاغذدستمال کاغذی حوله کاغذی دستمال سفره نوار وپوشک وکاغذ توالت44221397/08/301400/08/30